Regulamin korzystania ze sklepu www.razzledazzle.com.pl

obowiązujący od 28.12.2019

§ 1 Definicje

 1. link­up Dana Zielińska – link­up Dana Zielińska – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą link­up Dana Zielińska z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 75, będący płatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowany pod nr NIP 7692023801, REGON: 101779011
 2. razzledazzle.com.pl – sklep prowadzony przez link­up Dana Zielińska w języku polskim oraz angielskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez link­up Dana Zielińska w domenie www.razzledazzle.com.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów kupna towarów. W dalszej części regulaminu www.razzledazzle.com.pl nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdalność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu.
  Podmiot  który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu www.razzledazzle.com.pl, a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
 4. RejestracjaUżytkownik w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu www.razzledazzle.com.pl oferty sprzedaży.
 5. Sprzedawca, Oferent – link­up Dana Zielińska
 6. Kupujący, Składający Zamówienie – użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu www.razzledazzle.com.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
 7. Konto – panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu www.razzledazzle.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
 8. Towar – rzecz, która może być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym www.razzledazzle.com.pl.
 9. Oferta – skierowana przez link­up Dana Zielińska, do wszystkich użytkowników serwisu www.razzledazzle.com.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 10. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system www.razzledazzle.com.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 11. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie www.razzledazzle.com.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia.
 12. Przyjęcie oferty – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
  Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty – „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
  W wyjątkowych przypadkach – gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny. O ustaleniu ww. informacji www.razzledazzle.com.pl niezwłocznie poinformuje Kupującego.
 13. Złożenie zamówienia – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia, rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy link­up Dana Zielińska i Kupującym.
  Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
 14. Sprzedaż, Zawarcie umowy
  wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.razzledazzle.com.pl, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://razzledazzle.com.pl/regulamin/
 16. Administrator danych – link­up Dana Zielińska – wskazany w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 17. Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez link­up Dana Zielińska z siedzibą w Bełchatowie w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej link­up Dana Zielińska pod adresem www.razzledazzle.com.pl

§ 2 Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z razzledazzle.com.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.razzledazzle.com.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
 2. Usługa korzystania z serwisu razzledazzle.com.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie www.razzledazzle.com.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) umów sprzedaży towarów. umowy sprzedaży.
 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie www.razzledazzle.com.pl, jest link­up Dana Zielińska – przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą link­up Dana Zielińska z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 75, będącej płatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowaną pod nr NIP 7692023801, REGON: 101779011
 4. Administratorem danych osobowych jest link­up Dana Zielińska – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą link­up Dana Zielińska z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 75, będący płatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowaną pod nr NIP 7692023801, REGON: 101779011
 5. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe www.razzledazzle.com.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 6. W www.razzledazzle.com.pl możliwa jest płatność przelewem (numer konta bankowego jest generowany indywidualne w koszyku), poprzez Przelewy24 oraz przelewy zwykłe.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych właścicieli.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.razzledazzle.com.pl

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w www.razzledazzle.com.pl.
 2. link­up Dana Zielińska, iż podczas korzystania z usług www.razzledazzle.com.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Więcej informacji na temat plików typu “cookies” znajduje się w Polityce prywatności link­up Dana Zielińska dostępnej na stronie internetowej www.razzledazzle.com.pl.

§ 4 Użytkownicy sklepu

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu www.razzledazzle.com.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania..
 2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu www.razzledazzle.com.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie link­up Dana Zielińska.
 3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić link­up Dana Zielińska o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 5 Rejestracja Konta

 1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
 2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym https://razzledazzle.com.pl/moje-konto/ zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
 4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści login-u i hasła przez użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane wskutek powyższego naruszenia. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

§ 6 Konto

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.
 2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a link­up Dana Zielińska na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez link­up Dana Zielińska w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres razzledazzle.sdz@gmail.com. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez link­up Dana Zielińska usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
 4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
 5. Wskazane w pkt. 4 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.
 8. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
 9. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.
 10. Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 2. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
 3. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
 4. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.
 5. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.

 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU razzledazzle.com.pl

§ 7 Zasady ogólne

 1. link­up Dana Zielińska jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. W ramach serwisu razzledazzle.com.pl oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju nowe meble (towary) oraz wyroby z tkanin.

§ 8 Oferta sprzedaży

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez razzledazzle.com.pl do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt ustawowych.
 3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.


§ 9 Zamówienie

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „ Zobacz Koszyk”
 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.


§ 10 Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamówienie” a następnie „Kupuję i płacę”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia.
 2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
 1. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
 2. firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 1. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.
 2. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.


§ 11 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W razie pytań dotyczących Twojego zwrotu, napisz do nas na adres razzledazzle.sdz@gmail.com.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 11 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:

 1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.

§ 12 Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
 3. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

ROLA link­up Dana Zielińska W RAMACH SKLEPU razzledazzle.com.pl

 1. link­up Dana Zielińska w ramach prowadzonego przez siebie serwisu udostępnia sklep razzledazzle.com.pl, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.
 2. link­up Dana Zielińska udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.
 3. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na razzledazzle.sdz@gmail.com.

§ 13 Uprawnienia Sprzedawcy

 1. link­up Dana Zielińska może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu razzledazzle.com.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy link­up Dana Zielińska uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail lub komunikat w panelu Konto Użytkownika).
 2. link­up Dana Zielińska nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od link­up Dana Zielińska niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie link­up Dana Zielińska.

§ 14 Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik posiadający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
 3. Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia Konta Użytkownika.

§ 15 Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, razzledazzle.com.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez razzledazzle.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez razzledazzle.com.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Bełchatowie, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16 Ważność Regulaminu, Wejście w życie, zmiany Regulaminu

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://razzledazzle.com.pl/regulamin/
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://razzledazzle.com.pl/regulamin/
 3. razzledazzle.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 4. razzledazzle.com.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.
 5. W przypadku złożenia przez razzledazzle.com.pl oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia razzledazzle.com.pl do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień z poziomu Konta Klienta. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując się bezpośrednio z link­up Dana Zielińska.
 6. razzledazzle.com.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.