Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych – link­up Dana Zielińska – przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą link­up Dana Zielińska z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 75, będącej płatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowaną pod nr NIP 7692023801, REGON: 101779011 – podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez link­up Dana Zielińska z siedzibą w Bełchatowie w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej https://razzledazzle.com.pl/polityka-prywatnosci/

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
 • utworzenia i zarządzania Kontem;
 • obsługi i realizacji Zamówienia;
 • przeprowadzenia procesu płatności;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
 • rozliczenie usług świadczonych przez link­up Dana Zielińska jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
 1.  
  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
 • windykacja należności;
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
 1.  
  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od link­up Dana Zielińska w tym informacji dotyczących produktów.
  Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres link­up Dana Zielińska z siedzibą przy ul. Czaplinieckiej 75, 97-400 Bełchatów.
 5. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
 6. link­up Dana Zielińska wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.